Cerithiopsis shepstonensis Tomlin, 1923
Cerithiopsis shepstonensis Tomlin, 1923
South Africa (6.1 mm.). Digital image copyright 2022 by Simon Aiken.