Terrestrial Species - Maine, USA

Cepaea hortensis (Müller, 1774) White-lip Gardensnail

Oxyloma retusum (I. Lea, 1834) Blunt Ambersnail

Cepaea hortensis (Müller, 1774) White-lip Gardensnail Oxyloma retusum (I. Lea, 1834) Blunt Ambersnail

Oxyloma retusum (I. Lea, 1834) Blunt Ambersnail

Oxyloma retusum (I. Lea, 1834) Blunt Ambersnail

Back