Clathropsis chinoi Cecalupo and Perugia, 2019

Clathropsis chinoi Cecalupo and Perugia, 2019

Philippines (8.7 mm.). Image Courtesy of Simon Aiken.