Glyphostoma dentiferum Gabb, 1873
Glyphostoma dentiferum Gabb, 1873