Axelella smithii (Dall, 1888) Smith’s Nutmeg

Axelella smithii  (Dall, 1888) Smith’s Nutmeg