Odostomia crispa (G. B. Sowerby III, 1892)

Odostomia crispa (G. B. Sowerby III, 1892)

South Africa (2.3 mm). Digital image copyright 2022 by Simon Aiken.