Agaronia gibbosa (Born, 1778)

(Sinistral Specimen On The Right)

Agaronia gibbosa (Born, 1778)