Pterygia dactylus (Linnaeus, 1767)
Pterygia dactylus (Linnaeus, 1767) Pterygia dactylus (Linnaeus, 1767)
Dead on reef, Okinawa, Japan (32 mm.)