Eutudora jimenoi (Arango in L. Pfeiffer, 1864)

 Eutudora jimenoi (Arango in L. Pfeiffer, 1864)

    Cuba (16.9 mm.). Photographed by Simon Aiken. Image copyright 2016 by Simon Aiken and used with permission.

Back