Aplysia fasciata Poiret, 1789 Mottled Seahare

[Aplysia brasiliana Rang, 1828 is synonym]

Aplysia fasciata Poiret, 1789 Mottled Seahare

Aplysia fasciata Poiret, 1789 Mottled Seahare

Aplysia fasciata Poiret, 1789 Mottled Seahare

Aplysia fasciata Poiret, 1789 Mottled Seahare Juvenile

Aplysia fasciata Poiret, 1789 Mottled Seahare Juvenile

Aplysia fasciata Poiret, 1789 Mottled Seahare

Aplysia fasciata Poiret, 1789 Mottled Seahare